Proszę zadać sobie następujące pytania:
 • Zmiana zajmuje dużo czasu?
 • Brakuje elastyczności w organizacji?
 • Projekty trwają za długo, są za drogie lub nie kończą się sukcesem?
 • Ocena realizacji inicjatyw jest zła? Zła była metoda lub brak satysfakcjonującego efektu?
Na końcu takiego procesu powinna pojawić się wartość dla organizacji, wartość w postaci wpływu jaki nasze działania wywarły na klienta i nasz dochód. Odpowiedzią jest elastyczna strategia.

Na zbudowanie elastycznej strategii naszym zdaniem składają się:

 1. Opracowanie strategii #
  • Analizy strategiczne  – pozwalają podsumować wiedzę na temat organizacji i otoczenia potrzebną do podejmowania decyzji dotyczących kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Misja wizja – opracowanie misji i wizji pomaga wzmocnić poczucie tożsamości pracowników, nadać sens ich pracy oraz zwiększyć zaangażowanie. 
  • Model biznesowy – schemat modelu pomaga zaplanować działania w podstawowych obszarach działania przedsiębiorstwa oraz koncentrować się na tym co dla klienta jest ważne i co decyduje o skorzystaniu z oferty.
  • Wybór wskaźników i ich pomiar – wybór wskaźników dostosowany do procesów w przedsiębiorstwie i celów strategicznych zapewnia monitorowanie realizacji strategii, wykrywanie niezgodności oraz korygowanie działań.
 2. Zarządzanie przez cele #
  • MBO – pomaga wyznaczyć i monitorować konkretne cele dla przedsiębiorstwa, działów, poszczególnych pracowników oraz terminy ich realizacji. Jest również elementem motywującym do działania. 
  • Zarządzanie przez osiągnięcia jest możliwe dzięki metodzie OKR. Jest ona nastawiona na bardzo ambitne i pozostawiające dużo przestrzeni cele dla organizacji. 
 3. Sprawne wdrożenie strategii wymaga dobrze przemyślanego i zarządzanego portfela produktów, projektów i usług. #
 4. W świecie niepewności i dużej złożoności podejście empiryczne jest najefektywniejszym sposobem na rozwój produktów, projektów i usług. Do tego celu została stworzona metoda Scrum. #
 5. Standaryzacja i podejście statystyczne umożliwi przewidywalne dostarczanie wartości klientowi. Jest możliwe dzięki metodzie Kanban. #

Chcesz się dowiedzieć więcej o ofercie?

Zostaw swój adres email a prześlemy Ci informacje.  Opracowanie Strategii
  Celem tego etapu jest opracowanie lub aktualizacja strategii działania w oparciu o przeprowadzone analizy przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia z wykorzystaniem najnowszych metod pracy oraz z zaangażowaniem zespołu kluczowych pracowników po stronie klienta.

  Dzięki przeprowadzeniu analiz strategicznych można:

  • Podsumować wiedzę w organizacji na temat otoczenia zewnętrznego oraz konkurencji
  • Zebrać syntetycznie wszystkie informacje potrzebne do podejmowania decyzji strategicznych oraz kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa

  Do narzędzi stosowanych na tym etapie należą m.in.:

  • Analiza PEST
  • Analiza SWOT
  • 5 sił Portera
  • Model Osterwaldera

  Dzięki analizie PEST można:

  • poznać otoczenie w różnych obszarach, poszukując w nim szans na rozwój i identyfikować możliwe zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie biznesu
  • w systemowy sposób przeanalizować większość szans i zagrożeń
  • szukać możliwości rozwoju w sposób wyróżniający się na tle konkurencji
  Analiza PEST

  Dzięki analizie SWOT można:

  • poznać swoje mocne strony, aby móc na nich się skoncentrować i z nich korzystać
  • wdrożyć odpowiednie działania zmierzające do minimalizacji wpływu słabych stron
  • zidentyfikować w otoczeniu istniejące szanse i wdrożyć odpowiednie działania, które pozwolą na maksymalizację efektów
  • rozpoznać nadchodzące zagrożenia i przygotować się na ich odparcie, albo przedefiniować swój model biznesowy, tak aby te zmiany nie były dotkliwe dla przedsiębiorstwa
  SWOT

  Analiza wpływu pięciu sił Portera na prowadzone przedsięwzięcie pozwala na:

  • poznanie swojej siły przetargowej wobec nabywców i odbiorców i odpowiednie dostosowanie do tego strategii swojego działania
  • zidentyfikowanie wprowadzanych na rynek nowych produktów lub ich substytutów, które mogą zmienić zwyczaje konsumentów i przez to znacząco wpłynąć na prowadzony biznes
  • uniknięcie przykładów z historii, które pokazują, iż ignorowanie lub złe odczytanie sygnałów z rynku może doprowadzić do katastrofy (Kodak, Nokia, papierowe wydania gazet)
  5 sił Portera

  Dzięki opracowaniu misji i wizji w przedsiębiorstwie można:

  • wzmocnić poczucie tożsamości pracowników
  • zwiększyć ich zaangażowanie w pracę
  • ułatwić planowanie konkretnych działań
  • uprościć funkcjonowanie poprzez wyznaczenie kierunku

  Proces opracowywania misji i wizji jest najczęściej bardzo długotrwały, wymaga kilku podejść. Zespół pracujący nad misją i wizją jest zwykle niezadowolony z brzmienia kolejnych wersji. Aby uczynić ten proces efektywnym, przyjemnym i krótszym moderujemy spotkanie korzystając z naszego doświadczenia, zadajemy kilka sprawdzonych pytań, które pomagają zespołom oddać w opracowanej misji i wizji rzeczywiste wartości, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo zapewniając budowę spójnego wizerunku i kierowanie się nimi przy planowaniu i realizacji strategii działania.

  Model biznesowy
  W czasie warsztatów strategicznych z kluczowymi pracownikami dokonujemy diagnozy obecnego modelu biznesowego i planujemy zmiany.
  Przeprowadzamy rozbudowaną analizę SWOT dla poszczególnych pól modelu w celu dopracowania modelu, znalezienia ryzyk i słabych miejsc, tak aby zaakceptowany model był optymalny dla przedsiębiorstwa i jego wdrożenie prowadziło do optymalnych efektów.

  Propozycja wartości
  Model biznesowy

  Dzięki opracowaniu modelu biznesowego można:

  • przeprowadzić analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • zidentyfikować nowe propozycje wartości dopasowane do poszczególnych segmentów klientów
  • dokładnie zaplanować działania w dziewięciu, podstawowych obszarach
  • skoncentrować się na propozycji wartości, dzięki której klient może bezproblemowo wykonywać swoje zadania, osiągać planowane korzyści oraz rozwiązywać najbardziej uciążliwe problemy

  Wybór strategii
  Po ocenie modelu biznesowego następuje jego dopracowanie oraz przełożenie na inicjatywy strategiczne/ plany działania.
  Aby przedsiębiorstwo mogło osiągać zaplanowane cele kolejnym krokiem jest opracowanie strategii sprzedaży.

  Mierniki
  Aby uzgodnione cele strategiczne miały szansę na ich osiągnięcie budujemy przejrzysty model wskaźników dostosowany do procesów w przedsiębiorstwie i celów strategicznych zapewniający monitorowanie realizacji strategii, wykrywanie niezgodności i wczesną diagnozę niezgodności oraz reagowanie na pojawiające się odchylenia.

  Mierniki

  Mając dobrze zdefiniowaną strategię (używając SWOT’a, BMC czy analizy PEST) trzeba ją efektywnie wdrożyć. Zarządzanie organizacją, kierując się strategią, w zmieniającym się środowisku jest niemałym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie takiego które szybko i dynamicznie rośnie.

  Zarządzanie przez cele – MBO
  Cele są jednym z czynników motywacyjnych. Dzięki jasnemu systemowi celów pracownik wie czego się od niego oczekuje, potrafi określić czy osiągnął sukces lub czy potrzebne są działania korygujące, aby go osiągnąć. Zarząd jest w stanie monitorować wdrażanie strategii i podejmować w odpowiednim czasie niezbędna decyzję mające wpływ na dalszy rozwój firmy.

  Dzięki zarządzaniu przez cele możesz:

  • wyznaczyć konkretne mierniki, punkty kontrolne i terminy
  • zmotywować pracowników do działania
  • w sprawiedliwy sposób obliczyć np. wartość premii
  SMART
  Cele
  Balanced Scorecard

  Objective Key Result, tak zwane OKR. Metoda wywodząca się z firmy Intel i zyskująca szeroką popularność metoda zarządzania przez cele dla organizacji/zespołu/ludzi. W tej chwili jest ona używana m. innymi przez Google, Allegro, Flexibus czy Qarson.

  OKR

  Polega ona na wyznaczaniu ambitnych Osiągnięć (ang. Objective). Jest to konkretne wyzwanie, które dzięki Kluczowym Rezultatom (ang. Key Results) jest policzalne. Definiują one w jakim stopniu udało Ci się zrealizować zdefiniowany cel.
  Przykład:
  O – “Klienci korzystają z naszej oferta online”
  KR – Ruch na naszej stronie internetowej z ofertą online wynosi 1 000 użytkowników/miesięcznie,
  KR – 5% użytkowników / miesięcznie na naszej stronie wykonuje zapytania o ofertę
  KR – 1% użytkowników / miesięcznie kupuje ofertę online

  Dzięki szeroko dostępnej informacji w jakim kierunku zmierza Twoja organizacja, każdy pracownik firmy może skoncentrować swoje działania na odpowiednich projektach i zadaniach. Gwarantuje to skuteczne wdrożenie strategii, a dzięki regularnym przeglądom organizacja wie w którym miejscu jest. Wiedząc gdzie jesteś możesz:

  • wspierać swoich pracowników w realizacji strategii,
  • wzmacniać priorytety najważniejszych projektów i zadań,
  • zmienić strategię, gdy wybrana okaże się błędna.

  Dzięki OKR można:

  • określić punkt w którym znajduje się organizacja,
  • wyrównać działania organizacji ku wspólnej wizji,
  • reagować na potrzeby zmiany kierunku,
  • reagować na potrzeby wsparcia ludzi.

  Efektywny portfel projektów, produktów i usług jest dużym wyzwaniem. Kluczowe obszary, które powinieneś w tym procesie zaadresować to:

  • wybór najważniejszych projektów, inicjatyw czy zadań dla realizacji obecnej strategii,
  • ryzyko i niepewność związaną z realizacją poszczególnych działań,
  • możliwości organizacji w realizacji działań.
   Flow

   Realizacja tych zadań, wymaga dojrzałego procesu zarządzania. Jedną z metod, którą proponujemy naszym klientom jest “Upstream Kanban”. Metoda oparta na metodzie Kanban, wsparta analizą statystyczna możliwości, metodami zarządzania opcjami i efektywnym procesem wsparcia strategii jest dobrym rozwiązaniem dla firm każdego segmentu.

   Dzięki zastosowaniu zarządzania portfelowego możesz:

   • projekty i zadania zgodne ze strategią organizacji,
   • szybka informacja zwrotna na temat efektywności realizowanych projektów
   • przewidywany czas realizacji projektów.

   Scrum!

   • Projekt w trakcie realizacji, zespół dedykowanych ludzi pracuje pełną parą, zadania są realizowane, ale Klient oraz my nie jesteśmy zadowoleni z uzyskiwanych efektów?
   • Kolejne wersje produktu wykazują nawarstwiające się niezrozumienie na linii Klient-Zespół co powoduje piętrzenie się nowych oczekiwań funkcjonalnych oraz procesowych?
   • Rośnie frustracja Klienta oraz Zespołu ze wspólnej pracy, a poniesione nakłady (finansowe oraz czasowe) są niewspółmierne do uzyskiwanych efektów?
   • Złożoność projektu zaczęła przytłaczać Zespół oraz Klienta, który oczekuje zadowalających efektów jednocześnie żadna ze stron nie ma czasu na kolejne spotkania, ustalenia i zmiany zakresu prac do wykonania?
   • Każda kolejna wersja produktu ujawnia listę ważniejszych funkcjonalności, którymi należałoby się zająć zawieszając prace nad obecnie wykonywanymi zmianami?
   Iteracje
   Proces Scrum

   Scrum może pomóc!
   Dzięki niemu:

   • zapewnisz Powtarzalność procesu wytwórczego, w którym w każdym cyklu wytwórczym (iteracji) ponownie realizowane będą analiza, priorytetyzacja, realizacja oraz odbiór wykonanych zmian
   • jasno zdefiniujesz Role i odpowiedzialności w Zespole, a dzięki temu stworzysz środowisko pracy oparte na konwersacji ustaleniach i ustawicznym polepszaniu procesu
   • jasno określisz zasady współpracy, zarówno na linii Klient-Zespół oraz w samym zespole, a powtarzalność wydarzeń pozwoli lepiej planować kolejne działania w złożonym procesie analityczno-wytwórczym

   Dlaczego SCRUM?:
   Adaptacja – Scrum to metodyka oparta na Empiryźmie – poznawanie rzeczywistości projektowej poprzez prowadzenie rzeczywistych obserwacji/pomiarów, analizowanie uzykiwanych wyników oraz szybką adaptację do zaistniałych sytuacji.

   Szybka Wartość z produktu – bazując na krótkich i powtarzalnych cyklach wytwórczych (sprintach) skupia się na regularnym dostarczaniu ustalanych każdorazowo wartości, a uzyskane efekty od razu podlegają ocenie i stanowią podstawę do dalszych działań projektowych.

   Skupienie na Zespole – bazuje na samozarządzających zespołach, wyznających te same wartości (Odwaga, Skupienie, Oddanie, Szacunek. Otwartość), które dzięki swojej różnorodności, kompleksowej wiedzy, umiejętnościom oraz jasno rozpisanym rolom potrafią wyznaczać cele i w krótkich interacjach poddawać uzyskiwane efekty inspekcji oraz adaptacji kluczowych interesariuszy.

   Ograniczenie ryzyka – w złożonym środowisku wytwórczym najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka jest stworzenie przyrostu produktu o jak największej wartości, z którego mogą korzystać klienci. Już na podstawie tego niepełnowartościowego produktu lub aplikacji, który w kolejnych cyklach produkcyjnych będzie doskonalony, możemy zbierać informacje zwrotne, które przełożą się na lepsze efekty w kolejnych cyklach. To sprawi, że produkt będzie coraz lepszy i pomoże budować oraz dostarczać najbardziej wartościowe rzeczy!

   • Czy chcesz lepiej zrozumieć jak działa Twoja firma?
   • Czy chcesz wiedzieć co się dzieje w Twoim zespole i miejscu pracy?
   • Czy skorzystałbyś z możliwości skupienia się na kilku małych rzeczach, zamiast bezustannie przełączać się między projektami?
   • Czy uważasz, że Ty i Twoi współpracownicy powinniście ciągle się uczyć i rozwijać?

   Skumulowany przepływ
   Efektywność
   Tablica

   Metoda Kanban jest dla Ciebie.
   Na każdy proces można spojrzeć jak na rurociąg, do którego z jednej strony wprowadzane są żądania dostarczenia usługi lub produktu a z drugiego końca którego, po upływie określonego czasu, można spodziewać się gotowego rozwiązania.
   Niestety, jak w każdym przepływie, można natknąć się na wąskie gardła. Są to miejsca w procesie, gdzie praca utyka i kumuluje się, blokując przez to przepływ. Z ekonomicznego punktu widzenia każde opóźnienie w procesie produkcji lub obsługi powoduje, że wartość końcowa produktu spada. Co więcej, produkt przebywający w procesie wymaga ciągłych nakładów. Wiąże zasoby (ktoś musi się nim przecież zajmować) oraz niesie ze sobą potencjalne ryzyko (wciąż można wprowadzić defekt, lub klient może zmienić wymagania), co tylko pogarsza ogólny rozrachunek ekonomiczny przedsięwzięcia.
   Dzięki metodzie Kanban zidentyfikujesz i wyeliminujesz wąskie gardła poprzez 6 prostych praktyk:

   • wizualizuj przepływ – tablice przedstawiające etapy procesu oraz zadania w nim się znajdujące
   • ogranicz pracę w toku – liczba zadań realizowanych równocześnie nie może być zbyt duża, ponieważ czas przełączania się pomiędzy nimi będzie dłuższy niż czas pracy nad zadaniami
   • zarządzaj przepływem – weryfikuj i optymalizuj proces, tak aby był najkrótszy z możliwych
   • wytłumacz zasady procesu – proces musi być powszechnie znany i każda zmiana musi być komunikowania
   • pętle zwrotne – konieczne jest zbieranie informacji zwrotnych od odbiorców oraz uczestników procesu
   • udoskonalaj wspólnie – zebrane informacje zwrotne oraz dane analizuj, wyciągaj z nich wnioski i realizuj zmianę razem z zespołem.

   Najlepsze rezultaty metoda Kanban przynosi tam, gdzie jej zasięg obejmuje cały proces — od marketingu po dział wdrożeń czy dystrybucję — a nie ogranicza się tylko do jednego działu, czy pojedynczych zespołów.

   Chcesz się dowiedzieć więcej o ofercie?

   Zostaw swój adres email a prześlemy Ci informacje.    Konsultanci

    Łukasz Filut

    Łukasz Filut

    CEO DAC Software - agilowej firmy tworzącej oprogramowanie na potrzeby rynku automotive. Wspóltwórca zespołu Agile Coachów - beshesha.com Praktyk metodyk zwinnych od 10 lat, specjalizujący się w szerokim wykorzystaniu frameworku Scrum w wielu branżach (certyfikaty PSMII, PSPO II oraz CoachWise) oraz zarządzaniu IT (certyfikaty Cobit5, ITIL, ISTQB adv). Trener, wykładowca oraz opiekun merytoryczny studiów podyplomowych “Zwinne zarządzanie usługami”.

    Michał Żak

    Michał Żak

    Trener w Beshesha Propagator Agile. Praktyk Scrum. Miłośnik ScrumEdu. Pasjonat empiryzmu. W kolejnych firmach wspiera transformację ku zwinności ukierunkowanej na zapewnianie i dostarczanie usług oraz produktów o najwyższej wartości. Ciągle uczący się Scrum Master, który dzieli się doświadczeniami zdobytymi podczas współpracy z dużymi, jak i małymi firmami. Wykładowca WSB Poznań, autor gier oraz warsztatów uczących i tłumaczących zasady Agile w niekonwencjonalnej formie. W Beshesha.com poszukujący nowych wyzwań, metod oraz sposobów dzielenia się umiejętnościami, wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie współdziałania zespołów również w złożonych strukturach - LeSS.

    Marcin Jamrozik

    Marcin Jamrozik

    Trener w Beshesha. Praktyk Lean Managementu, który przenosi najlepsze praktyki w obszar Scruma. Doskonalił procesy w takich organizacjach jak Orange, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia czy Wyższe Szkoły Bankowe. Autor gier oraz warsztatów doskonalących znajomość Scruma i Kanbana. Od trzech lat jest Scrum Masterem w TEB Akademia aktywnie wspierającym tworzenie oprogramowania dla marketingu, sprzedaży, administracji uczelni oraz wykładowców i studentów największej grupy niepublicznych uczelni wyższych w Polsce. Z usług jego zespołów obecnie korzysta ponad 2000 pracowników Grupy TEB Akademia, ponad 70 tyś studentów WSB i DSW oraz rzesze kandydatów na studia w całej grupie.

    Małgorzata Kośmicka

    Małgorzata Kośmicka

    Nawigator Doradztwo Gospodarcze Coach, trener i konsultant. Absolwentka MBA i studiów podyplomowych z Marketingu, obroniła doktorat z zakresu zarządzania strategicznego. Specjalizuje się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania ludźmi, mentoringu, sprzedaży i zarządzania sprzedażą posiada doświadczenie w zarządzaniu w przedsiębiorstwach. Współpracuje zarówno z przedsiębiorstwami jak i uczelniami wyższymi, urzędami oraz ngo. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Fundator oraz prezes Nawigator Pro Fundacji Dobrych Praktyk Zarządzania w latach 2013 do 2019. Wykładowca na uczelniach takich jak: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na studiach MBA i Studiach Podyplomowych z zarządzania, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, Collegium da Vinci na studiach podyplomowych HR Biznes Partner w Poznaniu. Autorka publikacji na temat zarządzania, sukcesji i mentoringu. Doradztwo i szkolenia prowadzi od 2003 roku, coaching od 2010 roku. Przeprowadziła ponad 3000 dni szkoleń oraz ponad 4000 godzin coachingu.

    Sławomir Kośmicki

    Sławomir Kośmicki

    Nawigator Doradztwo Gospodarcze W 2002 roku założył firmę Nawigator Doradztwo Gospodarcze. Coach, trener i konsultant z wieloletnią praktyką w zakresie zarządzania i sprzedaży w sektorze B2B (od 1992), zarządzaniu działem sprzedaży i inwestycji (od 1998). Wykłada na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach MBA i studiach podyplomowych z zarządzania. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. W latach 2013 do 2019 członek zarządu Nawigator Pro Fundacji Dobrych Praktyk Zarządzania. Szkolenia prowadzi od 2003 roku, coaching od 2010 roku. Autor publikacji na temat zarządzania, sukcesji i mentoringu. Prowadził wdrożenia projektów w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych m.in. z zakresu opracowywania i wdrażania strategii działania oraz strategii sprzedaży, wdrażania ocen okresowych, badania klimatu organizacji, badania zadowolenia z pracy i wynagrodzeń, badania kompetencji, opracowywania opisów stanowisk pracy, systemów motywacyjnych, struktury organizacyjnej, wartościowania stanowisk pracy. Pracuje jako coach i mentor z handlowcami, osobami zarządzającymi sprzedażą, zarządzającymi ludźmi, właścicielami firm. Przeprowadził ponad 3000 dni szkoleń oraz 2500 godzin coachingu dla kadry zarządzającej wyższego, średniego oraz niższego szczebla w przedsiębiorstwach. Doradztwo i szkolenia prowadzi od 2003 roku, coaching od 2010 roku. Przeprowadziła ponad 3000 dni szkoleń oraz ponad 4000 godzin coachingu.

    Katarzyna Uljasz

    Katarzyna Uljasz

    Nawigator Doradztwo Gospodarcze Magister matematyki (UAM) oraz psychologii (USWPS). Jako kierownik biura od 6 lat od strony administracyjnej prowadzi działania Nawigatora. Do niej można zwrócić się zarówno po wsparcie merytoryczne jak i po informacje na temat działalności firmy.