W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników i użytkowniczek korzystających z usługi Newslettera, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

1. Administratorem danych osobowych subskrybentów Newslettera jest XXX

2. Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email EMAIL lub pisemnie na adres ADRES

3. Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów Newslettera w następujących celach:

  • realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu dostępnego TUTAJ. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w tym celu do czasu rezygnacji przez subskrybenta z usługi Newslettera;

4. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Beshesha, podmioty, którym Beshesha powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów;

5. . Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (operatorzy systemu obsługujący pocztę email Administratora – Kanada i USA). Przetwarzając dane osobowe, korzystamy również z narzędzi analitycznych, takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem Twoich danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Dane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy dane osobowe gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1)    dostępu (art. 15 RODO);

2)    do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);

3)    do sprostowania (art. 16 RODO);

4)    do usunięcia danych (art. 17 RODO);

5)    do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

6)    do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

7)    do sprzeciwu (art. 21 RODO),

w przypadkach przewidzianych prawem.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera.

9. Reklamacje dotyczące usługi newslettera prosimy składać na adres: EMAIL